VARIATIONAL METHOD VLASOV-KANTOROVICH | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

VARIATIONAL METHOD VLASOV-KANTOROVICH