THEORY OF TIMOSHENKO TYPE | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

THEORY OF TIMOSHENKO TYPE