generalized Papkovich-Nneuber representation | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

generalized Papkovich-Nneuber representation