Yalchin Efendiev | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Prof., Dr.

Yalchin Efendiev