Yu.S. Solomonov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Academician

Yu.S. Solomonov