Yu.V. Nemirovskii | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Dr.S., prof.

Yu.V. Nemirovskii