N.F. Morozov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Academician

N.F. Morozov