G. P. Panasenko | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Prof., Dr.

G. P. Panasenko