I.V. Egorov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Corr. member of RAS., Dr.

I.V. Egorov