S.A. Abdrakhmanov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Prof., Dr.

S.A. Abdrakhmanov