Therdyntsev V.V. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Therdyntsev V.V.